France, Yvelines, a sports ground in Les Mureaux

ફ્રાંસ, યોવેલિન્સ, લેસ મ્યુરોક્સનું એક રમતનું મેદાન

5

ગ્રીન ટર્ફ રેઈન્બો ગ્રાસ કોર્ટ આર્ટીટેઇલ ગ્રાસ પ્રોજેક્ટ મૂકે છે

1

બેઝબોલ બોલ અને બેટ લીલા ઘાસ પર પડેલા સાથે ગ્લાસ વોટર લડાઇ

6

જડિયાંવાળી જમીન સ્થાપન શાળા રમતનું મેદાન ઘાસ

Jorky ball field with gate

કૃત્રિમ ઘાસ ઇન્ડોર જોર્કી બોલ ક્ષેત્ર